Засідання кафедри, 15 січня 2018 року

11.01.2018

Засідання кафедри, 11 грудня 2017 року

07.12.2017

Засідання кафедри, 20 листопада 2017 р.

Понеділок, 20 листопада, в 14.30 в 712 У2 

Порядок денний:

1. Представлення результатів дисертаційної роботи «Моделі та інформаційні технології комплексного оцінювання багатоознакових об’єктів в задачах підтримки прийняття рішень».

                                               (старший викладач Лютенко І.В.)

2. Стан публікації наукових статей англійською мовою магістрів 6 курсу.

                                          (керівники дипломних робіт)

 3. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання та атестація аспірантів 2-4 років навчання

                                         (наукові керівники)

4. Різне.

16.11.2017

Засідання кафедри, 30 жовтня 2017 р.

Понеділок, 30 жовтня, в 14.30 в 712 У2 

Порядок денний:

1. Представлення результатів дисертаційної роботи «Інформаційна технологія розробки лінійок програмних продуктів на основі методів доменного моделювання».                                                    

(асистент Мартінкус І.О.)

2. Представлення результатів дисертаційної роботи «Метод та моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки рішень з неповною інформацією».                                              

(старший викладач Мельник К.В.)

3. Різне.

26.10.2017

Засідання кафедри, 23 жовтня 2017 р.

Понеділок, 23 жовтня 2017 р., в 14.30 в 712 У2

Порядок денний:

1. Представлення результатів дисертаційної роботи “Моделі та інформаційні технології комплексного оцінювання складних багатоознакових об’єктів”                                            

(старший викладач Лютенко І.В.)

2. Обговорення паспортів спеціалізацій за магістерськими програмами            

(керівники спеціалізацій Стратієнко Н.К., Орловський Д.Л., Ткачук М.В., Чередніченко О.Ю.)

3. Різне

19.10.2017

Засідання кафедри, 25 вересня 2017 р.

Понеділок, 25 вересня 2017 року, в 14-30 в 712 у/2

Порядок денний:

1.  Розгляд тем бакалаврських робіт.

                       (керівники бакалаврів)  

2.  Звіт викладачів-керівників практики студентів 5 курсу.

                      (керівники практики)  

3.   Різне.

21.09.2017

Засідання кафедри 18 вересня 2017 року

Понеділок, 18 вересня 2017 року, о 14-30 в 712 у/2

Порядок денний:

1. Аналіз стану підготовки навчальної документації до 2017/2018 навчального року (доц. Шматко О.В.)

2. Огляд тематики дипломних робіт магістрів 5 курсу (керівники дипломних робіт).

3. Стан публікації наукових статей англійською мовою магістрів 6 курсу (керівники дипломних робіт).

4. Різне.

 

12.09.2017

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ 30.06.2017

В п’ятницю, 30 червня 2017 року, о 12-00 в 712 у2 відбудеться науково-практичний семінар кафедри.

Порядок денний:

1. Подання результатів дисертаційної роботи: «Моделі, методи та інформаційні технології стратегічного управління розвитком підприємства» (доц. Москаленко В.В.).

2. Подання результатів дисертаційної роботи: «Інформаційна технологія розробки та супроводу лінійок програмних продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання» (Мартінкус І.О.).
26.06.2017

Засідання кафедри 15.05.2017

нет возможности Русский.

11.05.2017

Засідання кафедри, 20.02.20173

14.03.2017

Засідання кафедри, 20.02.2017

Понеділок, 20 лютого 2017 року, о 14.30 в 712 у2, відбудеться засідання кафедри.
Порядок денний:

1.  Затвердження тем випускних робіт бакалаврів

                                                 (проф. М.Д. Годлевський)

2.  Стан успішності студентів 5 курсу. Звіт керівників магістратури.

                                                (проф. Ткачук М.В., доц. Орловський Д.Л.,

                                                доц. Стратієнко Н.К., доц. Чередніченко О.Ю.)

3.  Різне

16.02.2017

Засідання кафедры 06.02.17

Понеділок

14-30

06 лютого 2017 р.

712 у/2

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Порядок денний:

1. Підсумки захисту дипломних робіт спеціалістів (проф. М.Д. Годлевський). 2. Підведення підсумків навчання студентів в 9-му семестрі за дуальною формою (проф. М.Д. Годлевський, відповідальні лектори). 3. Різне.

02.02.2017

(Русский) Утверждение екзаменационных билетов

нет возможности Русский.

27.12.2016

Захист курсових робіт (4,6 курс)

 

27.12.2016

Засідання кафедри 28/11/2016

Понеділок, 28 листопада 2016 р., 14-30,  712 у/2

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Порядок денний:

1. Результати 1-10 тижнів навчання за дуальною формою (проф. Годлевський М.Д.).

2. Обговорення критеріїв оцінювання за дуальною формою навчання (проф. Годлевський М.Д., доц. Шматко О.В.)

3. План-програма підвищення ролі англійської мови для студентів кафедри (проф. М.Д. Годлевський, ст. викл. Космачов О.С.). 

4. Підготовка ліцензійної справи спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (доц. Шматко О.В.). 

5. Різне.

24.11.2016

Засідання кафедри 07.11.16

Понеділок, 07 листопада 2016 р., 14-30, 712 у/2

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Порядок денний:

1. Звіт про проходження наукового стажування за програмою Erasmus+ в Альпен-Адріа університеті м. Клагенфурт, Австрія (проф. М. В. Ткачук).

2. Презентація проекту «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» 561592-EPP- 1-2015 – MASTIS (доц. О. Ю.Чередніченко).

3. Обговорення стратегії формування тем випускних робіт студентів  (проф. М. Д. Годлевський, доц. О. Ю. Чередніченко). 

4. Різне.

08.11.2016

Положення про порядок присвоєння вчених звань в НТУ “ХПІ”

нет возможности Русский.

01.11.2016

Засідання кафедри 24.10.16

ПОНЕДІЛОК , 24 октября 2016 р., 14-30, 712 у/2

Порядок денний:

1. Представлення результатів дисертаційної роботи асистента кафедри ПІІТУ Мельник Каріни Володимирівни на тему:

«МОДЕЛІ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ СКРІНІНГА В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

                                                (керівник – проф., к.т.н. Голоскоков О.Є.):

2. Питання підвищення рівня мовної підготовки студентів кафедри.

                                                (проф. Годлевський М.Д.)

3. Практика студентів 5 курсу. Обговорення завдань на практику.

                                                (відповідальні за практику)

4. Презентація проекту «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» 561592-EPP- 1-2015 – MASTIS.

                                               (доц. Чередніченко О.Ю.)

5. Різне.

21.10.2016

Засідання кафедри 10.10.16

ПОНЕДІЛОК

14-30

10 жовтня 2016 р.

712 у/2

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Порядок денний:

  1. Обговорення тем дипломних робіт студентів 5 курсу                                                 (керівники дипломних робіт студентів 5 курсу)  2. Стан проходження практики студентами 5 курсу                                                 (проф. Годлевський М.Д.)  3. Різне. 

06.10.2016

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

02.09.2016

Кадрові вимоги

Підпункти з 1 по 16 п.5 приміток додатку 12 Ліцензійних умов Постанови КМУ № 1187 від 30.12.15 р.

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту;

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту;

02.09.2016

Засідання кафедри 30.08.16

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Вівторок 12-30
30 серпня 2016 р. 712 у/2

Порядок денний:

1. Підсумки набору на 1 курс.
(проф. Годлевський М.Д.)

2. Питання підготовки до дуальної форми навчання на 5 курсі.
(проф. Годлевський М.Д.)

3. Різне.

25.08.2016

Введіть вашу email адресу щоб підписатися на розсилку новин:

| RSS Стрічка
Вхід